ESCOs: Οι δικοί σου σύμβουλοι εξοικονόμησης

Οι Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) ή ESCOs (Energy Service Companies) είναι εξειδικευμένες εταιρείες σε ενεργειακά θέματα που χρησιμοποιούν μια μέθοδο χρηματοδότησης επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και η αμοιβή τους συνδέεται με το ποσοστό επιτυχίας της εγγυώμενης εξοικονόμησης ενέργειας.

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία 2006/32/EC προάγει τη δημιουργία ESCOs στις χώρες-μέλη: “…Η χρήση χρηματοδοτικών διευκολύνσεων από τρίτους αποτελεί καινοτόμο πρακτική που θα πρέπει να ενθαρρυνθεί. Με τις διευκολύνσεις αυτές, ο δικαιούχος αποφεύγει επενδυτικές δαπάνες, χρησιμοποιώντας μέρος της οικονομικής αξίας των εξοικονομήσεων ενέργειας που προκύπτουν από επενδύσεις τρίτου για την αποπληρωμή του επενδυτικού κόστους και των τόκων του τρίτου…”
Επιπλέον αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να εγγυηθούν ότι οι ακόλουθες πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στον τελικό καταναλωτή ενέργειας με σαφές και κατανοητό τρόπο από τους διανομείς ή από τους διαχειριστές του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και να φτάνουν σε αυτόν με τον λογαριασμό ή με τα συναπτόμενα συμβόλαια και τις αποδείξεις.

Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο
Ο νόμος 3855/2010 («Μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική κρίση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις») όρισε τις βασικές πολιτικές, τους κανονισμούς και τα μέτρα για την ανάπτυξη της αγοράς των ενεργειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα και έθεσε τις βάσεις για μια σημαντική ανάπτυξη των Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών. Επίσης, στα πλαίσια εφαρμογής της Υ.Α Δ6/13280 /2011 ξεκίνησε η Λειτουργία του Μητρώου ΕΕΥ και τα θέματα του Κώδικας Δεοντολογίας

Πληροφορίες προς καταναλωτές
Συγκεκριμένα οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές αφορούν:
• τις τρέχουσες πραγματικές τιμές και την κατανάλωση ενέργειας
• συγκρίσεις της τρέχουσας κατανάλωσης ενέργειας με την περσινή, υπό τη μορφή γραφημάτων
• αν είναι δυνατόν, συγκρίσεις με έναν πρότυπο καταναλωτή-ορόσημο της ίδιας κατηγορίας
Για να παρασχεθούν οι παραπάνω υπηρεσίες, όπως θα δούμε και παρακάτω, είναι αναγκαία η διαμεσολάβηση των ΕΕΥ, αλλά κυρίως η ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων αλγορίθμων και εφαρμογών για επεξεργασία των δεδομένων και των μετρήσεων των ενεργειακών καταναλώσεων.

Οι συμμετέχοντες
Με πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ, δόθηκαν πρόσφατα στην δημοσιότητα Υποδείγματα Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης. Ας δούμε λοιπόν τους συμμετέχοντες σε ένα τέτοιο μοντέλο:
– Ο τελικός πελάτης
Για τη χρηματοδότηση των έργων εφαρμόζεται το μοντέλο «Χρηματοδότηση από Τρίτους (Χ.Α.Τ)», μία καινοτόμος πρακτική χρηματοδότησης επενδύσεων ενεργειακών έργων. Σε αυτό το μοντέλο ο τελικός δικαιούχος/πελάτης αποφεύγει το επενδυτικό κόστος χρησιμοποιώντας την οικονομική αξία των ενεργειακών εξοικονομήσεων, οι οποίες απορρέουν από την επένδυση του τρίτου μέρους και αποπληρώνουν το επενδυτικό κόστος και τους τόκους δανεισμού.
– Η Εταιρία Ενεργειακών Υπηρεσιών (Energy Service COmpany)
Είναι μια εταιρεία που παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες ή/και άλλα βελτιωτικά μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας στις εγκαταστάσεις του χρήστη και αποδέχεται ως ένα βαθμό το οικονομικό ρίσκο της διαδικασίας. Η πληρωμή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες βασίζεται (εξ ολοκλήρου ή μερικώς) στην επιτυχή εξοικονόμηση ενέργειας και στην εκπλήρωση των συμφωνημένων υποσχέσεων απόδοσης.
– Η Χρηματοδότηση από Τρίτους
Είναι το μοντέλο που περιλαμβάνει και τρίτο μέρος. Αυτό παρέχει το κεφάλαιο για τα μέτρα και χρεώνει το δικαιούχο με ένα ποσό ίσο προς τα οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται ως αποτέλεσμα των μέτρων βελτίωσης.

Προϋποθέσεις
Οι βασικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή της Χ.Α.Τ είναι:
– Πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη
– Η εφαρμογή δοκιμασμένης τεχνολογίας
-l Σταθερές συνθήκες ιδιοκτησίας/ χρήσης/ λειτουργίας του κτιρίου
– Μέτρηση ,παρακολούθηση και επαλήθευση της εξοικονούμενης ενέργειας.

Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης
Η Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης είναι μία συμφωνία μεταξύ του δικαιούχου και του παροχέα για λήψη μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Οι επενδύσεις για τα μέτρα πληρώνονται από το ποσοστό της συμφωνημένης επιτυγχανόμενης ενεργειακής εξοικονόμησης.
Υπάρχουν δύο Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης.

Σύμβαση Διαμεριζόμενου Οφέλους
Βασικά χαρακτηριστικά:
– Τη χρηματοδότηση του έργου αναλαμβάνει η ΕΕΥ.
– Η κυριότητα του εξοπλισμού περιέρχεται στον πελάτη με τη λήξη της σύμβασης.
– Η ΕΕΥ δεν παρέχει εγγυήσεις για ελάχιστα επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας και οικονομικού οφέλους.
– Η αμοιβή της ΕΕΥ είναι ποσοστό του οικονομικού οφέλους από την εκτέλεση του έργου

Σύμβαση Εγγυημένης Εξοικονόμησης
Βασικά χαρακτηριστικά:
– Τη χρηματοδότηση του έργου αναλαμβάνει ο πελάτης.
– Η κυριότητα του εξοπλισμού ανήκει εξ΄ αρχής στον πελάτη.
– Η ΕΕΥ παρέχει εγγυήσεις για ελάχιστα επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας και οικονομικού οφέλους.
– Η αμοιβή της ΕΕΥ είναι σταθερή, αλλά σε περίπτωση απόκλισης από τις εγγυήσεις μειώνεται
– Η σύμβαση μπορεί να λυθεί πριν από την προβλεπόμενη διάρκεια σε περίπτωση επίτευξης του συνολικού στόχου.

Το επιχειρηματικό μοντέλο δράσης μιας ΕΕΥ (ESCO)
Οι ΕΕΥ προσαρμόζουν τις υπηρεσίες τους σε πελάτες που ενδιαφέρονται για συνολική μείωση του ενεργειακού κόστους και επωμίζονται το ρίσκο από τις επενδύσεις σε ενεργειακά έργα.
Οι εταιρείες αυτές μπορεί να δημιουργηθούν από έναν οργανισμό (επιχείρηση) σε συνεργασία με προμηθευτές ενέργειας ή ενεργειακού εξοπλισμού και κατασκευαστές. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρίες αυτές συνάπτουν ένα μακροπρόθεσμο συμβόλαιο με τον πελάτη, σύμφωνα με το οποίο η αποπληρωμή των έργων γίνεται από το όφελος από την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ή του κόστους για την αγορά της.

Οι φάσεις ενός έργου μέσω ΕΕΥ
Μια ΕΕΥ επενδύει για λογαριασμό του πελάτη-συνεργάτη στο χώρο του, σε τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, και είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη για τη λειτουργία τους.
Έτσι οι φάσεις ενός έργου μέσω ΕΕΥ είναι :
– Προκαταρκτικός έλεγχος
– Λεπτομερής Ανάλυση
– Υλοποίηση παρεμβάσεων
– Εγγύηση & επαλήθευση εξοικονομούμενης ενέργειας

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μιας ΕΕΥ
Μια Εταιρία Ενεργειακών Υπηρεσιών μπορεί να περικλείει αρκετούς διαφορετικούς τομείς.
Θα αρκεστούμε λοιπόν στο να συνοψίσουμε ποιες μπορεί να είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες:
– Ανάπτυξη, σχεδιασμός και μέριμνα για τη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής απόδοσης
– Ανάλυση και Έλεγχος ενεργειακών Δεδομένων
– Σχεδιασμός και Εφαρμογή Μελετών
– Διαχείριση Ενέργειας
– Εγκατάσταση και συντήρηση του απαιτούμενου εξοπλισμού για τα έργα ενεργειακής απόδοσης
– Διαχείριση εγκαταστάσεων
– Μέτρηση, παρακολούθηση και επαλήθευση της εξοικονομούμενης ενέργειας
– Δέσμευση αποτελεσματικότητας της επέμβασης
Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται στο κόστος του έργου και εξοφλούνται μέσω της εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται

Παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας (energy monitoring)
Στα πλαίσια των ενεργειακών έργων απαιτείται να γίνεται ένα διαρκές monitoring των καταναλώσεων των πελατών των EΕΥ, έτσι ώστε να γνωρίζουν το επόμενο βήμα προς τη μείωση του κόστους της απαιτούμενης ενέργειας.
Με την εγκατάσταση στον χρήστη ενέργειας του κατάλληλου εξοπλισμού τα μετρούμενα δεδομένα συλλέγονται και αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο σε μία βάση δεδομένων.
Παρέχεται η δυνατότητα, μετά από κατάλληλη επεξεργασία, να γίνεται και σύγκριση με κάποια έτοιμα προ-επεξεργασμένα δεδομένα, ώστε να υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για την ενέργεια που καταναλώθηκε, αλλά και πρόβλεψη για την ενέργεια που αναμένεται να καταναλωθεί.
Βέβαια, το real-time monitoring δίνει και άλλες δυνατότητες όσον αφορά στη σωστή Διαχείριση Ενέργειας.
Από τις μετρήσεις της καταναλισκόμενης ενέργειας μπορούμε να εντοπίσουμε πληροφορίες που να βοηθήσουν για την πρόβλεψη σχετικά με την παραγωγή ενέργειας, σύμφωνα με τις ενεργειακές ανάγκες των χρηστών. Για παράδειγμα, ο εντοπισμός ετεροχρονισμένων peak στην κατανάλωση διαφόρων χρηστών, οδηγεί σε αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση της ενέργειας, αφού μπορεί να πρβλεφθεί πότε η ζητούμενη ενέργεια θα είναι πάνω από τη μέση καταναλισκόμενη ενέργεια και τότε να καλύπτεται.
Οι ενεργειακές μετρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν VA και cos ή ό,τι άλλο έχει καθοριστεί ή ενδεχομένως μπορεί να ζητηθεί online εκείνη τη στιγμή ως επιπλέον μέτρηση.

Σε ποιους απευθύνονται οι ΕΕΥ;
Εκτός βέβαια από το ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων, μία EΕΥ δύναται να διαθέτει κι ένα φάσμα πελατών, καθώς το πελατολόγιό της μπορεί να ποικίλει από βιομηχανίες ευαισθητοποιημένες σε ενεργειακά θέματα μέχρι οικιακούς χρήστες που επιθυμούν να μειώσουν το λογαριασμό τους.
Καταρχήν, ας δούμε γιατί οι βιομηχανίες, τα ξενοδοχεία και τα δημόσια κτίρια έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών σε σχέση με την εξοικονόμηση και τη διαχείριση ενέργειας. Μια βιομηχανική μονάδα ακολουθεί γνωστή και προδιαγεγραμμένη παραγωγική διαδικασία, με στάδια κατά τα οποία καταναλώνεται συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας και τα οποία συμβαίνουν συγκεκριμένες ώρες της ημέρας.
Περίπου το ίδιο συμβαίνει σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα σχολείο, ή σε ένα νοσοκομείο: μόνο που αντί για παραγωγική διαδικασία, έχουμε άτομα με συγκεκριμένες συνήθειες και συνολικές ενεργειακές απαιτήσεις που κινούνται στο χώρο.
Οπότε, μία EΕΥ μπορεί για δεδομένες κατηγορίες πελατών να έχει έτοιμα pattern για σύγκριση των real time ενεργειακών δεδομένων που λαμβάνει από αυτούς, να οδηγείται σε συμπεράσματα και να ενημερώνει τον εκάστοτε πελάτη όσον αφορά τις ενεργειακές του απαιτήσεις, αλλά και για τυχόν αποκλίσεις από τις φυσιολογικές και επιθυμητές τιμές καταναλισκόμενης ενέργειας.
Σε γενικές γραμμές δηλαδή οι ΕΕΥ έχουν ως στόχο την καθολική μείωση του κόστους της ενέργειας που χρειάζεται ένας πελάτης για να καλύψει τις ανάγκες του, είτε μειώνοντας το ποσό της χρησιμοποιούμενης ενέργειας (επένδυση σε κατάλληλες υποδομές), είτε μειώνοντας το κόστος για την αγορά/παραγωγή της απαιτούμενης ενέργειας.
Βέβαια, εκτός από την πλευρά του πελάτη-καταναλωτή, μία EEY θα μπορούσε να παρέχει και υπηρεσίες με βάση τα real time ενεργειακά δεδομένα σε πελάτες-παραγωγούς, έτσι ώστε αυτοί να πραγματοποιήσουν συμφέρουσες επενδύσεις σε ΑΠΕ, σε περιοχές με καλούς «πελάτες-καταναλωτές», έτσι ώστε να μην χάνουν λόγω απωλειών από τη μεταφορά ενέργειας ή την αποθήκευσή της σε συσσωρευτές.

Τα πλεονεκτήματα για τον πελάτη:
– Δεν απαιτείται δέσμευση κεφαλαίων
– Ο κίνδυνος αναλαμβάνεται από τον φορέα ΧΑΤ
– Τεχνολογική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων
– Βελτίωση ανταγωνιστικότητας επιχείρησης
– Βελτίωση χρηματοοικονομικής εικόνας
– Σχέση ιδίων κεφαλαίων προς ξένα
– Βελτίωση οικονομικών δεικτών

Συμβολή ΕΕΥ
Οι Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών μπορούν να συμβάλλουν:
• στην αναπτυξιακή προσπάθεια
• στους ενεργειακούς στόχους της χώρας (20/20/20)
• στην μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης
• στην μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
• στην αύξηση της απασχόλησης
• στην μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων
• στην ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως εργαλείο marketing

 

Άρθρο του κ. Αρ.Παπαδόπουλου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει