Γιατί είναι απαραίτητη η συντήρηση του φωτοβολταϊκού;

Η συντήρηση του φωτοβολταϊκού σταθμού είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κάθε επένδυσης, απαραίτητο για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του συστήματος.

 

Διεξάγοντας προληπτικούς ελέγχους ανά διαστήματα, προλαμβάνονται μελλοντικές δυσλειτουργίες και απώλειες εσόδων. Επιπλέον, υπάρχει κάλυψη για κάποια ενδεχόμενη ζημιά που μπορεί να συμβεί στο σύστημα, καθώς όλοι οι κατασκευαστές εξοπλισμού επισημάνουν την προληπτική συντήρηση για την τήρηση των εγγυήσεων τους:

 • Μεγιστοποίηση των εσόδων του ιδιοκτήτη από την ομαλή, αδιάλειπτη και βέλτιστη λειτουργία του σταθμού, μέσω της άμεσης διάγνωσης και εντοπισμού βλαβών ή δυσλειτουργιών. Εξασφαλίζεται συνεπώς η μέγιστη διαθεσιμότητα και απόδοση του σταθμού και κατά συνέπεια και της επένδυσης.
 • Απαραίτητη για τις εγγυήσεις εξοπλισμού έναντι των κατασκευαστών του.
 • Απαραίτητη για την ασφαλιστική κάλυψη του σταθμού και την αποζημίωση του ιδιοκτήτη, με δεδομένο ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες, σε περιπτώσεις διεκδίκησης αποζημιώσεων λόγω ασφαλιζόμενων γεγονότων (π.χ. τεχνικά προβλήματα, κλοπές, ακραία καιρικά φαινόμενα) απαιτούν ύπαρξη συμβολαίου συντήρησης και περιοδικές αναφορές συντήρησης.
 • Μείωση βλαβών και δυσλειτουργιών, λόγω της προληπτικής συντήρησης του σταθμού και της παρακολούθησής του, με αποτέλεσμα την μη καταπόνηση του εξοπλισμού
 • Επιβραδύνεται η διαδικασία γήρανσης και φθοράς του εξοπλισμού και εξασφαλίζεται η επέκταση του χρόνου ζωής της επένδυσης.
 • Μειώνεται η πιθανότητα και ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων λόγω μη συντήρησης του εξοπλισμού.
 • Αποφυγή απωλειών έως και 15% της απόδοσης από το τακτικό πλύσιμο των φωτοβολταϊκών πλαισίων.
 • Μέσω των περιοδικών αναφορών συντήρησης και παραγωγής του σταθμού εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για τον επενδυτή.
 • Το όφελος της προληπτικής συντήρησης αποβαίνει τελικά για τον επενδυτή σημαντικά μεγαλύτερο από το κόστος της συντήρησης. Το κόστος λειτουργίας της επένδυσης μειώνεται μέσω της ορθής συντήρησης.
 • Αυξάνεται η αξία μεταπώλησης του σταθμού μελλοντικά

 

Προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν
Συχνά τεχνικά προβλήματα που εμφανίζονται στους φωτοβολταϊκούς σταθμούς και οι αρνητικές τους επιπτώσεις (απώλειες παραγωγής και εσόδων, γήρανση εξοπλισμού, κλπ) , θα μπορούσαν να ελαχιστοποιηθούν, εάν ο σταθμός παρακολουθείται και συντηρείται τακτικά, είναι:

 • Φθορές στα Φωτοβολταϊκά Πλαίσια με μικρές ρωγμές, snail trail, βραχυκυκλώματα σε μεμονωμένες κυψέλες, καμένοι δίοδοι και βραχυκυκλώματα στο junction box .
 • Το φαινόμενο Hot Spot οφείλεται στην ύπαρξη θερμών κηλίδων στα φωτοβολταϊκά στοιχεία που παράγουν χαμηλότερο ρεύμα σε σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία που είναι συνδεδεμένα σε σειρά. Ο πιθανότερος λόγος είναι η μόνιμη σκίαση στις συγκεκριμένες κυψέλες, αστοχία υλικού, ακόμα και αντίθετη πολικότητα.
 • Το φαινόμενο PID (Potential Induced Degradation), που οφείλεται στη διαφορά δυναμικού μεταξύ των φωτοβολταϊκών κυψελών και του πλαισίου των φωτοβολταϊκών μονάδων. Αυτό το φαινόμενο εμφανίζεται ιδίως στη φωτοβολταϊκή μονάδα που βρίσκεται πλησιέστερα στον αρνητικό πόλο. Το δυναμικό, δηλαδή η τάση προς τη γη, των φωτοβολταϊκών κυψελών κυμαίνεται μεταξύ − 200 V και 350 V, ανάλογα με το μήκος μίας στοιχειοσειράς και τον τύπο συσκευής του χρησιμοποιούμενου μετατροπέα. Αντίθετα, το πλαίσιο των φωτοβολταϊκών μονάδων έχει δυναμικό 0 V, επειδή πρέπει να είναι γειωμένο για λόγους ασφαλείας. Λόγω αυτής της ηλεκτρικής τάσης μεταξύ των φωτοβολταϊκών κυψελών και του πλαισίου, μπορεί να απελευθερωθούν ηλεκτρόνια από τα χρησιμοποιούμενα στη φωτοβολταϊκή μονάδα υλικά τα οποία ρέουν μέσω του γειωμένου πλαισίου. Έτσι παραμένει μία φόρτιση (πόλωση), η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη χαρακτηριστική καμπύλη των φωτοβολταϊκών κυψελών.
 • Αντίσταση μόνωσης Καλωδίων Riso. Κάθε φωτοβολταϊκή εγκατάσταση εμφανίζει τόσο πριν την σύνδεσή της στο δίκτυο, όσο και κατά τη λειτουργία τροφοδοσίας, ένα διαφορετικό δυναμικό ως προς Γη. Μόνο η επαρκής αντίσταση μονώσεως ως προς Γη εμποδίζει τη ροή ρεύματος από τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση προς Γη και αποκλείει τον κίνδυνο κατά την επαφή, καθώς και τις πρόσθετες απώλειες. Το συνολικό ρεύμα προς Γη, που ονομάζεται και ρεύμα διαρροής, συντίθεται από τη συνεισφορά όλων των εξαρτημάτων της εγκατάστασης (Φωτοβολταϊκές μονάδες, Καλώδιο DC, Μετατροπέας ). Για δεδομένη τάση συστήματος αυτό το ρεύμα διαρροής αντιστοιχεί σε μια αντίσταση μόνωσης, η οποία χαρακτηρίζεται Riso. Επομένως, αν υπάρχει διαρροή ρεύματος, τότε ο μετατροπέας την ανιχνεύει και τίθεται εκτός λειτουργίας. Αν αγνοηθεί το συγκεκριμένο σφάλμα η ασφάλεια του εξοπλισμού και της εγκατάστασης είναι μετέωρη.
 • Προβλήματα καλωδίων και ηλεκτρολογικών πινάκων, γειώσεων και ελλιπής αντικεραυνική προστασία.
 • Απώλεια δεδομένων παραγωγής από την τηλεμετρία, βλάβες στην επικοινωνία με το πάρκο, την τηλεπαρακολούθηση κλειστών κυκλωμάτων cctv και στο σύστημα συναγερμού.

 

Άρθρο του κ. Φίλιππου Λαζαράκου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει