Όφελος 20% από την ενεργειακή κτιριακή καταγραφή!

Η ενεργειακή κτιριακή καταγραφή οδηγεί σε εξοικονόμηση που μπορεί να ξεπεράσει το 20% και να «μεταφραστεί» σε αύξηση της ετήσιας λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας μιας επιχείρησης.

 

Η κατανόηση των τύπων και ποσοτήτων της καταναλισκόμενης ενέργειας από τα διάφορα συστήματα, εντός μιας κτιριακής εγκατάστασης, είναι σημαντική στο να διαμορφωθεί μια ενεργειακή πολιτική, καθώς και να επιτευχθεί μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 42% περίπου της παγκόσμιας ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ενέργειας χρησιμοποιείται για την ηλεκτροδότηση συσκευών όπως τα συστήματα φωτισμού, θέρμανσης, ψύξης και εξαερισμού. Στις ανεπτυγμένες χώρες η κατανάλωση της ενέργειας των κτιριακών εγκαταστάσεων ανέρχεται στο 50%-60% της ηλεκτρικής κατανάλωσης.

Η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να ξεκινήσει από ένα μέτριο και συντηρητικό ποσοστό της τάξης του 2%, χάρη σε απλές αλλαγές καθημερινής συμπεριφοράς των χρηστών και διαχειριστών των εγκαταστάσεων, και να φτάσει στο εντυπωσιακό ποσοστό του 20% και πλέον τοις εκατό, εξαιτίας της χρήσης ευέλικτου κτιριακού αυτοματισμού, αλλά και των παρεμβάσεων στο κτιριακό κέλυφος. Για ένα σύνολο κτιρίων που ανήκουν στον ίδιο οργανισμό, μια ετήσια εξοικονόμηση της τάξης του 2%, μπορεί να φτάσει το 20% κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και θα μπορούσε να ερμηνευτεί, τελικά, ως μία αύξηση των καθαρών κερδών, μέσω της δραστικής βελτίωσης των EBITDA.

Η εφαρμογή των καινούργιων τεχνολογιών μέτρησης, βασιζόμενων στο διαδικτυακό νέφος, προσφέρουν την ευκαιρία στον ενεργειακό διαχειριστή να αναλύσει ενδελεχώς τους δείκτες της ενεργειακής κατανάλωσης. Κάποιος μπορεί να ξεκινήσει με τη χρήση σχετικά μικρού αριθμού υπομετρητών και καθώς η ανάλυση εξελίσσεται και η επιχείρηση ευνοείται, γίνεται εμφανές ότι περισσότεροι υπομετρητές θα μπορούσαν να εγκατασταθούν ώστε να μπορούν να οδηγήσουν σε απτά και μετρήσιμα οφέλη τηρώντας το δείκτη απόδοσης της επένδυσης. Η διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί επαναλαμβανόμενη σύμφωνα και με τον παρακάτω κύκλο:

Οι υπομετρητές ενέργειας έχουν υποστεί επαναστατικές αλλαγές την τελευταία δεκαετία. Εκτός από την μέτρηση υψηλής ακρίβειας που επιτυγχάνουν, έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν τα καταμετρημένα δεδομένα τους στο διαδίκτυο/cloud ακόμη και σε πραγματικό χρόνο, και να παρέχουν στον χρήστη ένα σύστημα ενεργειακής διαχείρισης με ιδιαίτερα αξιοποιήσιμες πληροφορίες, σε χρόνους που πριν δεν ήταν δυνατόν. Η πληροφόρηση είναι προσβάσιμη από παντού και από οποιαδήποτε συσκευή που έχει την δυνατότητα σύνδεσης στο Internet και περιήγησης μέσω κάποιου Internet browser. Όλα αυτά τα δεδομένα μπορούν να καθοδηγήσουν τη λήψη αποφάσεων για δράσεις που αφορούν την ενεργειακή στρατηγική και την ενεργειακή αποδοτικότητα των συγκεκριμένων κτιρίων.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει