Περιφέρεια Ηπείρου: Χρηματοδότηση για ενεργειακή αναβάθμιση στον οικιακό κτιριακό τομέα

Περιφέρεια Ηπείρου: Χρηματοδότηση για ενεργειακή αναβάθμιση στον οικιακό κτιριακό τομέα

Η Περιφέρεια Ηπείρου απέστειλε πρόσκληση προς το ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της δράσης «Αναβάθµιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό κτιριακό τοµέα».

Όπως παρουσιάζει το B2Green.gr, Η συγκεκριµένη δράση αφορά στην υλοποίηση παρεµβάσεων µε σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών, που έχουν αποδεδειγµένα µικρή ενεργειακή απόδοση και οι οποίες ανήκουν σε ιδιοκτήτες µε χαµηλά εισοδήµατα, που δεν µπορούν να χρηµατοδοτήσουν πλήρως µε ιδία κεφάλαια την ενεργειακή αναβάθµιση της κατοικίας τους, ή στις οποίες θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης.

Για την υλοποίηση της δράσης προβλέπεται η καταβολή ενίσχυσης η οποία θα αφορά, είτε σε απευθείας επιχορήγηση του ωφελούµενου, είτε σε επιχορήγηση σε συνδυασµό µε άτοκο ή χαµηλότοκο δάνειο.

Προκειµένου να διασφαλιστεί ο κοινωνικός χαρακτήρας της δράσης θα τεθούν συγκεκριµένα κριτήρια που θα αφορούν στην εισοδηµατική κατάσταση του ιδιοκτήτη και ενδεχοµένως στην τιµή ζώνης που βρίσκεται το ακίνητο. Ειδικά κίνητρα θα καθοριστούν επίσης για τις περιπτώσεις των πολυκατοικιών, όπου τα τελικά αποτελέσµατα εξοικονόµησης είναι πολύ µεγαλύτερα.

Οι παρεµβάσεις που θα χρηµατοδοτηθούν θα αφορούν, µεταξύ άλλων, θερµοµόνωση, αντικατάσταση κουφωµάτων, συστήµατα σκίασης, αναβάθµιση συστήµατος θέρµανσης, κλπ. Προκειµένου να επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθµιση των κατοικιών θα τεθεί συγκεκριµένος ενεργειακός στόχος που πρέπει να επιτευχθεί µέσω των χρηµατοδοτούµενων παρεµβάσεων.

Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται µέσω της διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και µετά την υλοποίηση των παρεµβάσεων.

Στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης Ενεργειακής Απόδοσης αποτυπώνονται οι εθνικοί στόχοι εξοικονόµησης ενέργειας. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, οι οποίοι έχουν τεθεί και στο υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, θα πρέπει να καθοριστούν συγκεκριµένες απαιτήσεις για την ενεργειακή αναβάθµιση των κατοικιών, ώστε να γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια, τεχνικά εφικτή και οικονοµικά αποδοτική, για την τήρηση των ελάχιστων απαιτούµενων επιπέδων ενεργειακής απόδοσης.

Ενδεικτική κατανομή συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης: 4.500.000 ευρώ

Δείτε την πρόσκληση της Περιφέρειας Ηπείρου, εδώ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει