Περιφέρεια Πελοποννήσου: Ενεργειακή αναβάθμιση στον οικιακό τομέα

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Ενεργειακή αναβάθμιση στον οικιακό τομέα

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ή εναλλακτικά το ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ – Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών».

Όπως παρουσιάζει το B2Green.gr, η συγκεκριμένη δράση αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένα μικρή ενεργειακή απόδοση και ανήκουν σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα, που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν πλήρως με ίδια κεφάλαια την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους, ή στις οποίες θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης, συμβάλλοντας, έτσι, τόσο στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όσο και στην μείωση του ενεργειακού κόστους που επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό ιδιοκτητών με χαμηλά εισοδήματα.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης, προβλέπεται η καταβολή ενίσχυσης η οποία θα αφορά, είτε σε απευθείας επιχορήγηση του ωφελούμενου, είτε σε επιχορήγηση σε συνδυασμό με άτοκο ή χαμηλότοκο δάνειο.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο κοινωνικός χαρακτήρας του Προγράμματος θα τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια που θα αφορούν στην εισοδηματική κατάσταση του ιδιοκτήτη και ενδεχομένως στην τιμή ζώνης που βρίσκεται το ακίνητο. Ειδικά κίνητρα θα καθοριστούν επίσης για τις περιπτώσεις των πολυκατοικιών, όπου τα τελικά αποτελέσματα εξοικονόμησης είναι πολύ μεγαλύτερα.

Οι παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος θα αφορούν, μεταξύ άλλων, θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, συστήματα σκίασης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης, κλπ. Προκειμένου να επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τίθεται συγκεκριμένος ενεργειακός στόχος που θα επιτευχθεί μέσω των παραπάνω χρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων. Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου διασφαλίζεται μέσω της διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης αποτυπώνονται οι εθνικοί στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, οι οποίοι έχουν τεθεί και στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, καθορίζονται συγκεκριμένες απαιτήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, ώστε να γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια, τεχνικά εφικτή και οικονομικά αποδοτική, για την τήρηση των ελάχιστων απαιτούμενων επιπέδων ενεργειακής απόδοσης.

Η δράση συμβάλλει στην επίτευξη του εθνικού στόχου της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για τη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας.

Λόγω της φύσης και της σημαντικότητας της δράσης, η οποία θα συμβάλει στην εθνική στοχοθεσία και υποχρεώσεις, ο σχεδιασμός και συντονισμός του προγράμματος θα γίνει σε κεντρικό επίπεδο, σχεδιάζεται κοινός οδηγός εφαρμογής και ορίζονται κοινές κατευθύνσεις προς όλες τις Περιφέρειες. Κατά το σχεδιασμό της δράσης λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανάλογα με το κτιριακό δυναμικό που χρήζει ενεργειακής αναβάθμισης, και τα χαρακτηριστικά της (κλιματική ζώνη κλπ.), στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Δείτε την πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εδώ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει