Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται χρηματοδότηση 400.000 ευρώ για ερευνητικά έργα

“Κουμπαρά” 10 εκατ. ευρώ και επιχορηγούμενο προϋπολογισμό ανά έργο, το οποίο μπορεί να ανέλθει, έως τις 400.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη), έχει η νέα δράση του ΕΠΑνΕΚ για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων.

Στη συγκεκριμένη δράση, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της Προκήρυξης Εθνικής Εμβέλειας “Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)” του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων ξεκινά στις 6 Φεβρουαρίου, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία έχει ορισθεί η 30η Μαρτίου. Η δράση αφορά στην ενίσχυση κοινών ερευνητικών έργων στις θεματικές προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στους τομείς: αγροδιατροφή, ενέργεια, περιβάλλον, μεταφορές, τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και πολιτιστική κληρονομιά.

Δικαίωμα υποβολής πρότασης για την υλοποίηση διακρατικών Ε&Τ έργων, έχουν συμπράξεις Ιδιωτικών Φορέων (επιχειρήσεων όλων των μεγεθών), Οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών) και Λοιπών Φορέων και από τα δύο κράτη, στην προκειμένη περίπτωση από την Ελλάδα και την Κίνα. Για τη συγκεκριμένη πρόσκληση προβλέπεται ότι στις προτάσεις από ελληνικής πλευράς πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο συνεργαζόμενοι φορείς, και ειδικότερα, υποχρεωτικά ένας Οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων και μία επιχείρηση (ή Λοιπός Φορέας που αντιμετωπίζεται ως επιχείρηση). Προτάσεις που διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτουν διακρατικό εταίρο θα κρίνονται μη-επιλέξιμες προς χρηματοδότηση.

Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Οι επιλέξιμες δαπάνες των έργων έρευνας και ανάπτυξης, και πιο συγκεκριμένα βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης είναι οι εξής:

α) δαπάνες προσωπικού

β) δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο

γ) δαπάνες για κτίρια και γήπεδα στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο

δ) δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας

ε) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες

2. Ενισχύσεις καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΜΜΕ. Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

α) οι δαπάνες για την απόκτηση (obtaining), την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού

β) οι δαπάνες για την απόσπαση από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης

γ) οι δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας

3. Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία. Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

α) δαπάνες προσωπικού,

β) δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο,

γ) δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο

δ) δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων

ε) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες

Tης Αλεξάνδρας Γκίτση, capital.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει