ΣΒΒΕ: Προτάσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας της βιομηχανίας

ΣΒΒΕ: Προτάσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας της βιομηχανίας

Το βασικό πρόβλημα των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης είναι ένα και μοναδικό: η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Οι επιχειρήσεις της Ελλάδας δεν έχουν πολλά περιθώρια ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους, παρά μόνον ένα: τη μείωση του κόστους λειτουργίας τους.

Στον ΣΒΒΕ, δίνουμε πολλή μεγάλη σημασία στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών και εργαλείων για τη μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο έχει μια απλή και κατανοητή εφαρμογή για τις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο της υποβοήθησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων για τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους έχουμε αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες και έχουμε υλοποιήσει αρκετά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Έτσι ο ΣΒΒΕ ανταποκρινόμενος στρατηγικά στο ότι η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο της στρατηγικής των επιχειρήσεων, υιοθετεί τις βασικές αρχές ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οποία υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο με τίτλο: «Η Ευρώπη χρειάζεται τη βιομηχανία», η οποία αναφέρει:

Σήμερα παρά ποτέ η Ευρώπη χρειάζεται τη βιομηχανία και η βιομηχανία χρειάζεται την Ευρώπη. Η ενιαία αγορά, με 500 εκατομμύρια καταναλωτές, 230 εκατομμύρια εργαζομένους και 20 εκατομμύρια επιχειρηματίες, είναι βασικό μέσο για την επίτευξη ανταγωνιστικής βιομηχανικής Ευρώπης. Μία στις τέσσερις θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στη μεταποιητική βιομηχανία και τουλάχιστον μία ακόμα στις τέσσερις είναι σε συνδεόμενες υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη βιομηχανία ως προμηθευτές ή ως πελάτες. Το 80 % του συνόλου των προσπαθειών στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης καταβάλλονται στη βιομηχανία – είναι μοχλός καινοτομίας και πάροχος λύσεων στις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας.

Είναι σημαντικό να αυξηθεί η παραγωγικότητα στη βιομηχανία μεταποίησης και τις συναφείς υπηρεσίες ώστε να υποστηριχθεί η ανάκαμψη της οικονομικής μεγέθυνσης και της απασχόλησης, να αποκατασταθεί η υγεία και η βιωσιμότητα της οικονομίας της ΕΕ και να καταστεί δυνατό να διατηρηθεί το κοινωνικό μοντέλο μας. Συνεπώς, η βιομηχανία βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου μοντέλου ανάπτυξης για την οικονομία της ΕΕ, όπως σκιαγραφήθηκε στη στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Η αναγκαία μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία με αποδοτικότητα πόρων θα πρέπει να υποστηριχθεί τόσο από οριζόντιες όσο και από τομεακές πολιτικές σε όλα τα επίπεδα και θα απαιτήσει ενισχυμένη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και κοινωνικό διάλογο.

Οι ειδικότερες προτάσεις του ΣΒΒΕ προς την πολιτεία στο πλαίσιο της μείωσης του λειτουργικού τους κόστους είναι:

1. Ενίσχυση της ρευστότητας της περιφερειακής βιομηχανίας, με:

i. Ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων, με απόλυτο σεβασμό στον υγιή ανταγωνισμό και στις συνεπείς επιχειρήσεις.

ii. Πληρωμή των οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις.

iii. Θεσμοθέτηση του συμψηφισμού οφειλών κράτους – επιχειρήσεων.

2. Δημιουργία νέου πλαισίου στήριξης της παραμεθόριας βιομηχανίας:

i. Αντικατάσταση του ποσοστού 12% επιδότησης του κόστους εργασίας.

ii. Εξεύρεση λογιστικής ρύθμισης για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων παλαιότερων ετών που αφορούν στην επιδότηση του κόστους εργασίας στις παραμεθόριες περιοχές.

3. Μείωση του κόστους παραγωγής, και γενικότερης λειτουργίας, των βιομηχανιών που έχουν έδρα στην ελληνική περιφέρεια, με:

i. Καθιέρωση λειτουργικών ενισχύσεων, με βάση τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

ii. Κατάργηση πλήθους μη ανταποδοτικών τελών και επιβαρύνσεων.

iii. Μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.

4. Μείωση των τιμών στα τιμολόγια της ενέργειας, με:

i. Εξορθολογισμό των τιμολογίων της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ.

ii. Μείωση ειδικών φόρων και τελών.

iii. Δυνατότητα υπογραφής εξατομικευμένων συμβάσεων μεταξύ ΔΕΗ και βιομηχανίας.

iv. Πλήρη απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας.

5. Εξορθολογισμός των σχέσεων μεταξύ εγχώριας βιομηχανίας και αλυσίδων λιανεμπορίου, με:

i. Τις τιμές πώλησης να πραγματοποιούνται στην καθαρή τιμή.

ii. Τις λοιπές παροχές να προσδιορίζονται σε συγκεκριμένο ποσοστό επί του τζίρου και να εμφανίζονται στο τιμολόγιο.

iii. Τις πληρωμές των προϊόντων να συνάδουν με τη φύση τους και να γίνονται εντός των χρονικών ορίων που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)

6. Καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και την παράλληλη επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις παραβίασης των ημερομηνιών που έχουν συμφωνηθεί.

Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα παραμένει η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που αδυνατεί να υποστηρίξει έμπρακτα την εγχώρια βιομηχανία. Χωρίς παραγωγική βάση είναι αδύνατο να έχουμε μακροχρόνια ανάπτυξη.

Γι΄ αυτό, και η ξεχασμένη από τις ελληνικές κυβερνήσεις βιομηχανία της Βορείου Ελλάδος, χρειάζεται ουσιαστική υποστήριξη, για να επιβιώσει και να εξακολουθήσει να εισφέρει θετικά στην ανάπτυξη της περιφέρειας.

Παροχή ρευστότητας, μείωση φορολογίας και κόστους ενέργειας, όπως επίσης και ενισχύσεις λειτουργικών δαπανών για την περιφερειακή βιομηχανία, πρέπει ν’ αντιμετωπισθούν κατά προτεραιότητα για να ενισχυθεί έμπρακτα η μεταποιητική δραστηριότητα στη χώρα μας.

Αθανάσιος Σαββάκης, insider.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει